Pořad bohoslužeb v JH

Pořad bohoslužeb v Jindřichově Hradci

Zvonění

Varhanní předehra

Votum             "Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen"

Pozdrav           většinou obsahuje pozdrav apoštola z epištol

Introit               většinou část některého žalmu

Píseň               často zhudebněný Žalm nebo chvalozpěv

Modlitba          díky, vyznání hříchů, prosba o Boží přítomnost

    (+ Modlitba Páně)

Ohlášky          co se děje ve sboru a v církvi, co je potřeba

Slovo k dětem  krátké oslovení dětí

Píseň                obvykle k tématu nedělky

                                - odchod dětí do nedělky

1. čtení z Bible

Píseň

2. čtení z Bible (základ kázání)

Kázání            výklad zvěsti biblického textu

Píseň

Přímluvná modlitba

3. čtení z Bible  tzv. Poslání na cestu

Požehnání        příslib Boží přítomnosti, ochrany

Píseň

Varhanní dohra

Sbírka při vycházení    na dobročinné účely nebo na potřeby sboru